Senior Program Manager, New York Community Trails Program – New York City, NY