ny-parks4peoplenyc-nyccommgardens-sm.jpg

New York City Community GardensPhoto credit: Ken Sherman