nj_rivertobay_indianspring_sm.jpg

Indian Spring. Photo: Yola MonakhovPhoto credit: Yola Monakhov