hi-coastlines-kauhola-point-view.jpg

Kauhola Point, HIPhoto credit: Jenifer Davis