ak_x_yantarnibay_sm.jpg

Yantarni Bay, AlaskaPhoto credit: D. Dewhurst