wa_pugetsound_kiketisland-sm.jpg

Kiket Island, Washington
Photo credit: 
Jon Houghton