ny-parks4peoplenyc-nyccommgardens-sm.jpg

New York City Community Gardens
Photo credit: 
Ken Sherman