nj_p4p_natturner_sm.jpg

Nat Turner Park. Photo: J Avery Wham
Photo credit: 
J. Avery Wham