mn-northwoods-burntsidelake-sm.jpg

Burntside Lake, Minnesota. Photo: Darcy Kiefel
Photo credit: 
Darcy Kiefel