me_tumbledownmtblue_tumbledownmtn_sm.jpg

Tumbledown Mountain, Maine. Photo: Jerry and Marcy Monkman
Photo credit: 
Jerry & Marcy Monkman