hi-coastlines-kauhola-point-view.jpg

Kauhola Point, HI
Photo credit: 
Jenifer Davis