ak_x_yantarnibay_sm.jpg

Yantarni Bay, Alaska
Photo credit: 
D. Dewhurst